Formulari de cerca

Pressupostos

El pressupost municipal és el pla econòmic i financer anual de l'Ajuntament, orientat a la consecució dels objectius de l' equip de govern . El pressupost té caràcter anual i conté les previsions d'ingressos i despeses de l'exercici.

Les dades es registren en els pressupostos en funció de la seua naturalesa econòmica: personal, despeses financeres, despeses corrents, etc.) però també segons el programa o destinació (salut, esport, foment de l'ocupació, promoció cultural, assistència social, etc.), o orgànicament depenent de l'àrea o departament responsable.

El pressupost municipal és l'eina que dirigeix totes les actuacions municipals: des de la planificació i programació, fins al control, seguiment i avaluació. I per tant, conté una informació imprescindible per conéixer, interpretar i auditar la gestió municipal.