Formulari de cerca

Anunci aprovació inicial ordenança reguladora prestació ajudes d'emergència social
9/11/2018

Elaborat el text del projecte d'Ordenança es publica en el Portal Web d'aquest Ajuntament a fi de donar audiència als ciutadans afectats i recaptar quantes aportacions addicionals puguen fer-se per altres persones o entitats durant el termini de 30 dies hàbils a comptar des de l'endemà al de publicació del present anunci en la web municipal, mitjançant la seua presentació en qualsevol dels llocs indicats en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.