Formulari de cerca

Perfil del Contractant

L'article 63 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 disposa que:

Els òrgans de contractació difondran exclusivament a través d'Internet el seu perfil de contractant, com a element que agrupa la informació i documents relatius a la seua activitat contractual a fi d'assegurar la transparència i l'accés públic als mateixos. La forma d'accés al perfil de contractant haurà de fer-se constar en els plecs i documents equivalents, així com en els anuncis de licitació en tots els casos. La difusió del perfil de contractant no obstarà la utilització d'altres mitjans de publicitat addicionals en els casos en què així s'establisca.

L'accés a la informació del perfil de contractant serà lliure, no requerint identificació prèvia. No obstant açò, podrà requerir-se aquesta per a l'accés a serveis personalitzats associats al contingut del perfil de contractant tals com a subscripcions, enviament d'alertes, comunicacions electròniques i enviament d'ofertes, entre unes altres. Tota la informació continguda en els perfils de contractant es publicarà en formats oberts i reutilitzables, i romandrà accessible al públic durant un període de temps no inferior a 5 anys, sense perjudici que es permeta l'accés a expedients anteriors davant sol·licituds d'informació.

L'article 347 LCSP estableix que els perfils de contractant dels òrgans de contractació de totes les entitats del sector públic estatal hauran d'allotjar-se de manera obligatòria en la Plataforma de Contractació del Sector Públic, gestionant-se i difonent-se exclusivament a través de la mateixa. En les pàgines web institucionals d'aquests òrgans s'inclourà un enllaç al seu perfil de contractant situat en la Plataforma de Contractació del Sector Públic.