Informació Pública aprovació incial Estudi de Detall
14/09/2018

Mitjançant Resolució d’Alcaldia, de data 11 de setembre de 2018, es va aprovar inicialment l’estudi de detall referit a les parcel·les M1.1 i M1.2 del sector industrial-4 d’Alfarrasí, emplaçades en la ronda de les Hortes; l’objecte de l’estudi és la possibilitat d’edificar amb alineació de vial, segons queda establit en la modificació puntual núm. 5 del PGOU d’Alfarrasí, sense alterar la resta de paràmetres urbanístics.

Se sotmet l’expedient a tràmit d’informació pública pel termini de 20 dies, comptat a partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en premsa escrita de gran difusió.

La documentació que integra l’estudi de detall es posa a disposició del públic en l’adreça electrònica municipal www.alfarrasi.es

Durant el dit període es podran formular les al·legacions i suggeriments que s’estimen pertinents.