Aprovació definitiva Estudi de Detall
31/10/2018

Per Acord del Ple de data 26 d'octubre de 2018 es va aprovar definitivament l' Estudi de Detall, incoat a instàncies de la mercantil PICDA, S.L. (B-46023677) referit a les parcel·les M1.1 i M1.2 del Sector Industrial-4 d'Alfarrasí, emplaçades en la Ronda dels Hortes; l'objecte del qual és la possibilitat d'edificar amb alineació de vial, segons queda establit en la modificació puntual nº 5 del PGOU d'Alfarrasí i el corresponent Pla Parcial, no alterant la resta de paràmetres urbanístics.

En compliment de l'article 25.2 del Reial decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Sòl i Rehabilitació Urbana -TRLSRU-, i l'article 57.2 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge -LOTUP-, es publica per a general coneixement i als efectes oportuns.