Anunci venda directa parcela M3-2 Sector Sud - Est residencial
5/03/2018

Per Resolució d'Alcaldia nº 031/2018, de data 6 de febrer, s'ha acordat procedir a l'alienació per adjudicació directa de la parcel·la resultant M3-2 del Projecte de Reparcel·lació aprovat definitivament i inscrit en el registre de la propietat d'Albaida, situada en el Sector Sud-Est Residencial d' Alfarrasí. 

En el BOP nº 44 de data 2 de març de 2018, s'ha publicat anunci sobre la convocatòria per adjudicació directa de la citada parcel·la. S'estableix un termini de 20 dies hàbils a partir de l'endemà al de publicació de l'anunci de licitació en el Butlletí Oficial de la Província de València per a la presentació de les proposicions econòmiques. Les ofertes es presentaran en l'Ajuntament C/ Lepanto, 2, en horari d'atenció al públic.

La documentació es podrà consultar en les dependències municipals i en la web municipal.