Període mitjà de pagament
PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS
TRIMESTRAL
Codi Entitat
 
Entitat
Alfarrasí
Exercici Trimestre Ràtio d'Operacions Pagades * Ràtio d'Operacions Pendents de Pagament * Perídode mitjà de Pagament Trimestral *
2014 Tercer      
2014 Quart      
2015 Primer      
2015 Segon      
2015 Tercer      
2015 Quart      
En dies
PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS
TRIMESTRAL - GLOBAL
Exercici Trimestre Període Mitjà de Pagament Global *
2014 Tercer  
2014 Quart  
2015 Primer  
2015 Segon  
2015 Tercer  
2015 Quart  

* Quan la dada es reflexa entre parèntesis, es refereix a un import negatiu, representatiu bé d'una major celeritat, en terme mig, en el pagament per part de l'Entitat en relació al període previst legalment amb caràcter general per a donar conformitat  a la factura, o bé a que les operacions pendents de pagament de l'Entitat es troben, en terme mig, en un moment anterior a l'esmentat periode màxim.