Formulari de cerca

Perfil del Contractant
PODER ADJUDICADOR
  • Nom: Ajuntament d'Alfarrasí
  • Adreça: C/ Lepanto, 2
  • Localitat: Alfarrasí
  • Telèfon: 962297125
  • Fax: 962227070
  • Horari presentació proposicions: de 9 a 14 hores, de dilluns a divendres.
  • Negociat recepció ofertes: Secretaria.

NORMATIVA APLICABLE:

Arts. 42 i 142 Llei 30/2007, de 30 d'octubre, LCSP

Article 42. Perfil de contractant.

1. A fi d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa a la seua activitat contractual, i sense perjuí de la utilització d'altres mitjans de publicitat en els casos exigits per esta Llei o per les normes autonòmiques de desenrotllament o en els que així es decidisca voluntàriament, els òrgans de contractació difondran, a través d'Internet, el seu perfil de contractant. La forma d'accés al perfil de contractant haurà d'especificar-se en les pàgines Web institucionals que mantinguen els ens del sector públic, en la Plataforma de Contractació de l'Estat i en els plecs i anuncis de licitació.

2. El perfil de contractant podrà incloure dades i informacions referents a l'activitat contractual de l'òrgan de contractació, com ara els anuncis d'informació prèvia previstos en el artículo 125, les licitacions obertes o en curs i la documentació relativa a les mateixes, les contractacions programades, els contractes adjudicats, els procediments anul·lats, i qualsevol altra informació útil de tipus general, com a punts de contacte i mitjans de comunicació que poden utilitzar-se per a relacionar-se amb l'òrgan de contractació. En tot cas haurà de publicar-se en el perfil de contractant l'adjudicació provisional dels contractes.

3. El sistema informàtic que suporte el perfil de contractant haurà de comptar amb un dispositiu que permeta acreditar fefaentment el moment d'inici de la difusió pública de la informació que s'hi incloga.

4. La difusió a través del perfil de contractant de la informació relativa als procediments d'adjudicació de contractes assortirà els efectes previstos en el Título I del Libro III.

Article 142. Informació als licitadors.

1. Quan no s'haja facilitat accés per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics als plecs i a qualsevol documentació complementària, estos s'enviaran als interessats en un termini de sis dies a partir de la recepció d'una sol·licitud en este sentit, sempre que la mateixa s'haja presentat, abans que expire el termini de presentació de les ofertes, amb l'antelació que l'òrgan de contractació, ateses les circumstàncies del contracte i del procediment, hi haja assenyalat en els plecs.

2. La informació addicional que se sol·licite sobre els plecs i sobre la documentació complementària haurà de facilitar-se, almenys, sis dies abans de la data límit fixada per a la recepció d'ofertes, sempre que la petició s'haja presentat amb l'antelació que l'òrgan de contractació, ateses les circumstàncies del contracte i del procediment, hi haja assenyalat en els plecs.

3. Quan, els plecs i la documentació o la informació complementària, a pesar d'haver-se sol·licitat al moment oportú, no s'hagen proporcionat en els terminis fixats o quan les ofertes només puguen realitzar-se després d'una visita sobre el terreny o prèvia consulta ''in situ'' de la documentació que s'adjunte al plec, els terminis per a la recepció d'ofertes es prorrogaran de manera que tots els interessats afectats puguen tindre coneixement de tota la informació necessària per a formular les ofertes.

 

PROCEDIMIENTS EN CURS

PROCEDIMIENTS ADJUDICATS